First two pictures Hong Kong research institute meeting with GM Chan Hoi Suen (Tang Yick Wing Chun), GM Lee Kong (Fujian White Crane), GM Sunny So (Tang Yick Wing Chun), GM DR Cheung Yong (Yuen Kay San Wing Chun)

  • 310932_10150415861089124_865434005_n
    Seminar in UK with Sifu Paul Hawks 2011